Regulamin sklepu internetowego firmy SauberLab

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep SauberLab to nazwa sklepu internetowego dostępnego w domenie Sauberlab.pl, prowadzonego przez spółkę SauberLab Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Chorzowskiej 64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000660157 oraz numer NIP: 631-26-67-881, REGON: 366421488.

2. Dane kontaktowe sklepu:
Sauberlab Sp. z o. o.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice

3. Adres poczty elektronicznej: sklep@sauberlab.pl

4. Numer telefonu do sklepu: +48 32 888 68 80. Biuro Obsługi Klientów czynne jest w godzinach 8.00-16.00 wyłącznie w dni powszednie (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

5. Regulamin sklepu internetowego SauberLab udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sauberlab.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;
b. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025);

c. Użytkownik – osoba przeglądająca zawartość strony internetowej sklepu Sauberlab.pl bez uprzedniej rejestracji, która w momencie dokonania zakupu podlega tym samym zasadom co Klient
d. Sprzedawca – Sauberlab Sp. z o. o., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice;

e. SauberLab – Sauberlab Sp. z o. o., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice;

f. Sauberlab.pl – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sauberlab Sp. z o.o.

g. Rozporządzenie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego SauberLab.

1. Do korzystania ze sklepu internetowego SauberLab, w tym do przeglądania asortymentu sklepu SauberLab oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Klient i Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego SauberLab w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej SauberLab oraz osób trzecich. Klient i Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego SauberLab, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego. Klienta i Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego SauberLab dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie SauberLab (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na SauberLab.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z SauberLab dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: sklep@sauberlab.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których SauberLab jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

4. W celu dokonania rejestracji w sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, przy jednoczesnym potwierdzeniu zgód dotyczących udostępnienia i przetwarzania danych osobowych, wynikających z Polityką Ochrony Prywatności sklepu Sauberlab.pl. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta oraz hasło umożliwiające zalogowanie się do konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenie konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Rejestracja w sklepie internetowym Sauberlab.pl umożliwia Klientowi: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych osobowych, w tym adresów dostawy, składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, przeglądanie historii/statusów zamówień, zarządzenie informacjami/powiadomieniami, które Klient chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z newslettera oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

6. Przeglądanie asortymentu sklepuinternetowego SauberLab nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego możliwe jest wyłącznie przy podaniu niezbędnych danych osobowych, koniecznych do wykorzystania i przetwarzania w celu dokonania i obsługi transakcji.

7. Użytkownicy mogą dokonywać zakupy w sklepie Sauberlab.pl bez uprzedniej Rejestracji, jednak w procesie zamawiania i płatności będą zobowiązani do podania danych osobowych niezbędnych dla dokonania i obsługi transakcji. Użytkownik, który dokona zakupu bez uprzedniej Rejestracji, staje się Klientem i podlega tym samym zasadom Regulaminu co osoba, która przeszła proces Rejestracji i zakładania Konta.

8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu Sauberlab.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@sauberlab.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 888 68 80 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SauberLab w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

10. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze sklepu SauberLab oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sauberlab.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sauberlab.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sauberlab.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Na każdy sprzedany przez SauberLab produkt wystawiany jest dokument potwierdzający dokonaną transakcję (paragon lub faktura VAT). Dokument sprzedaży zostanie dostarczony Klientowi jako papierowy lub w wersji elektronicznej, zgodnie z wolą Klienta, w nawiązaniu do obowiązujących przepisów.

4. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1221, z późniejszymi zmianami), na zasadach opisanych w Regulaminie.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w SauberLab produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem przypadku, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

6. Jeśli Klientem jest jednostka budżetowa, płatność może zostać uregulowana w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty wystawienia faktury VAT za zamówione produkty przez Sauberlab. Odroczony termin płatności nie wstrzymuje w takim przypadku terminu dostawy towaru.

7. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez SauberLab ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

– przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorzeproduktu. Szczegóły dostępne na podstronie produktu w sklepie SauberLab w zakładce „wysyłka i płatność”. W wybranych przypadkach SauberLab zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
– przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SauberLab zamówienie jest przekazywane do realizacji.
– przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
– kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1.Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu SauberLab stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie SauberLab składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach zgodnych z zapisami Regulaminu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od SauberLab automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający przyjęcie i przetwarzanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem
o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez SauberLab dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, SauberLab potwierdzi Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a SauberLab dotycząca zakupu danego produktu w SauberLab ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w SauberLab jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z SauberLab firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem SauberLab są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie Sprzedawcy.

3. Klient ponosi koszty dostawy określone na podstronie produktu w zakładce „wysyłka i płatność”.

4. Czas dostawy produktów przez SauberLab to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez SauberLab uzależniony jest od dostępności danego produktu. Produkty mogą posiadać następujące statusy dostępności:

– na stanie – w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry zakupione produkty są wysyłane przez SauberLab po otrzymaniu pełnej płatności w terminie uzależnionym od wybranej przez Klienta formy przesyłki; w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. PayU wysyłka jest realizowana po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności; w przypadku wyboru płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SauberLab.

– brak w magazynie – produkt jest chwilowo niedostępny,

– na zamówienie – produkty, których nie posiadamy w naszym magazynie, ale które mogą zostać sprowadzone na życzenie Klienta; w każdym przypadku czas realizacji takiego zamówienia ustalany jest indywidualnie; w celu uzyskania szczegółowych informacji o terminie dostawy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta mailowo na adres: sklep@sauberlab.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 888 68 80.

5. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu SauberLab informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówieniezostanie skorygowane.

6. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie Sauberlab.pl w zakładce „wysyłka i płatność” na podstronie produktu.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie Sauberlab.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. SauberLab jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. SauberLab ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@sauberlab.pl
b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 888 68 80.
c. pisemnie na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust 2. Regulaminu

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt SauberLab, dostarczyć wadliwą rzecz do SauberLab w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji SauberLab zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. SauberLab rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni SauberLab nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

8. Produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt SauberLab.

9. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SauberLab niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SauberLab albo nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

10. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej a także o jej warunkach jest dostępna na podstronie produktu.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w sklepie SauberLab.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy SauberLab zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). SauberLab dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności SauberLab dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. SauberLab ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, SauberLab zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych.

2. Klienci mogą przeglądać asortyment sklepu internetowego SauberLab bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez SauberLab danych osobowych podanych przez niego
w procesie rejestracji Konta, jak również w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym SauberLab bez rejestracji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym Sauberlab.pl.

4. SauberLab przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez SauberLab reguluje Polityka Ochrony Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, dostępna na stronie internetowej sklepu Sauberlab.pl w zakładce umieszczonej w dolnej części strony.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sauberlab.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy SauberLab, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SauberLab.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.plw zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” w dziale KONSUMENCI.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@sauberlab.pl.

§ 11. Postanowienia Końcowe

1. SauberLab ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo będą określane w regulaminach promocji umieszczonych na stronie internetowej Sauberlab.pl. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sauberlab.pl nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

2. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepu Sauberlab.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sauberlab.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sauberlab.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

3. SauberLab powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego Klientom na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji konta lub dokonywaniu zakupu. Kliencibędą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail sklep@sauberlab.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2018 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 1 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeżeli jesteś Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wypełniając Formularz zwrotu dostępny po zalogowaniu na stronie Sauberlab.pl.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

3. Jeżeli decydujesz się na dokonanie zwrotu za naszym pośrednictwem, wypełnij Formularz zwrotu. Po jego wysłaniu zostanie dla Ciebie zamówiony na koszt SauberLab kurier, który powinien odebrać przesyłkę w terminie 2 dni. Kurier będzie miał przygotowany list przewozowy. Zwracany produkt należy odpowiednio przygotować do transportu.

4. Informacje na temat zwrotów można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 32 888 68 80.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683)

ZAŁĄCZNIK nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać na podany adres e-mail lub adres siedziby:
Sauberlab Sp. z o. o.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
sklep@sauberlab.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….